Η κα Μπαζιάνα στη μάχη κατά της ανεργίας | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Πηγή: Η κα Μπαζιάνα στη μάχη κατά της ανεργίας | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

[Ο αγώνας του κ.Τσίπρα κατά του νεΟποτισμού και του «παλιού»]

Αιγιδίου Σάντελερ: Φλαβία Δομιτίλλα η πρεσβυτέρα,                      σύζυγος του ευόσμου Καίσαρος Βεσπασιανού

Του Αναγνώστη Λασκαράτου
Ενώ μια μεγάλη μερίς νέων Ελλήνων προσοντούχων επιστημόνων αναχωρεί εις την αλλοδαπήν προς εξεύρεσιν εργασίας, στερούντες την πατρίδα από τας πολυτίμους υπηρεσίας των, ενίοτε δε οι άρρενες και τον στρατόν μας από μάχιμα μέλη, θεωρούντες πως ο αγνώστου διευθύνσεως κατοικίας κ.Κορωνάκης και οι συν αυτώ επιστρατευθέντες, είναι αριθμητικώς και ποιοτικώς επαρκείς δια να επανδρώσουν το Κούγκιον, τας Σαλαμινομαχίας, τας παρελάσεις, τας λιτανείας, τους «Παρμενίωνας», τας υποδοχάς αρχηγών Κρατών (Βαρβάρα, Φως ιλαρόν κλπ), τας πτήσεις ελικοπτέρων και στρώσεις ταπέτων και τας φανφάρας του κυρίου Πάνου, αίφνης η κα Μπαζιάνα δίδει το μέτρον των εθνικών ελπίδων δια την πάταξιν της ανεργίας των επιστημόνων. Διορισθείσα εις Δημοτικόν σχολείον ως διδασκάλισσα της επιστήμης των ηλεκτρονικών, απεσπάσθη επανειλημμένως και υπερκομματικώς (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) εις την Σχολήν ένθα ποιεί τας επιστημονικοφιλοσοφικάς του διατριβάς ο κ.Μπαλτάς, ανήρ δι’ενθέου ζήλου λαμπρυνόμενος («Θα προσέξατε ότι δεν καταργήσαμε την εγκύκλιο για το πώς θα απαλλάσσονται όσοι δεν επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό είναι μια σαφέστατη απόδειξη των προθέσεών μας»), διδάσκαλος χρηματίσας κατά τας μακροχρονίους εκεί σπουδάς (έτη δέκα) και του συζύγου της εν λόγω κυρίας, και παρά τω οποίω ενέσκηψεν, εμβαπτισθείς εις τα της Φιλοσοφίας νάματα, το ελλόγιμον κομματικόν στέλεχος και πρωθυπουργικός φίλος Ανδρέας Καρίτζης, διδάξας και εις το πανεπιστήμιον Πατρών και κοσμήσας ως μετακλητός υπάλληλος την Βουλήν, νυν δε συστοιχιζόμενος με τας ορδάς του ΛΑΕ.

Η εν λόγω Περιστέρα (Μπέτυ κατά τον συρμόν) , μη αρκεσθείσα εις τον στενόν χώρον του Μετσοβίου, ήνοιξεν ως πάλλευκος περιστερά τας πτερύγας της καταλαβούσα και θέσιν διδακτικήν εις το εν Κοζάνει πανεπιστήμιον Δυτικής Ελλάδος, μη φειδομένη κόπων δια την αναγκαίαν παρουσίαν της ταυτοχρόνως και εις τους δυο αυτούς ναούς του πνεύματος: «Το Kozanimedia επικοινώνησε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αντώνη Τουρλιδάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σχετική πληροφορία, λέγοντας πως ‘Η κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα όντως υπέβαλε αίτηση στη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Αξιολογήθηκε η αίτηση της από την αρμόδια επιτροπή και ακολουλήθηκε η τυπική διαγωνιστική διαδικασία. Έχει κάνει αίτηση να διδάξει στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και, πλέον, της κάνουμε εμείς την προσφορά να διδάξει, καθώς, πράγματι, διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα. Έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά και ενδιαφέρεται να έρθει να κάνει το μάθημα. Χρονικά, το αργότερο τη μεθεπόμενη εβδομάδα η κυρία Μπαζιάνα θα πρέπει να έχει έρθει και να ξεκινήσει τα μαθήματα’…».

Παραλλήλως αναγιγνώσκω («news247, 27.9): «Η Μπέττυ Μπαζιάνα θα είναι δημόσιος υπάλληλος που θα αμείβεται βάσει νόμου με το 1/3 του μισθού του έκτακτου διδάσκοντα. Αυτό σημαίνει πως δεν θα φτάνει καν για τις μετακινήσεις της….Η σύζυγος του πρωθυπουργού θα συνδυάσει τα νέα της καθήκοντα με αυτά στο ΕΜΠ στο οποίο υπηρετεί ως εργαστηριακό εκπαιδευτικό προσωπικό μετά την απόσπασή της από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό τον λόγο έχει ζητήσει από το Πολυτεχνείο υπηρεσιακή άδεια για τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μία ημέρα την εβδομάδα, χωρίς να παρακωλύεται η άσκηση τω καθηκόντων της στο ΕΜΠ. Πηγή: Real News».

Αντιπαρερχόμενος την δημιουργικήν ασάφειαν του υπό το όρος Μπούρινος διαλάμποντος πρυτάνεως, τουτέστιν τα ερωτήματα, υπήρχεν αύτη η θέσις και πρότερον, εάν όχι, τη επινεύσει ποίου συνεστήθη, καλύπτει μονίμους ή παροδικάς ανάγκας εν τη ροή του πανδαμάτορος χρόνου, ποία προσόντα απαιτούντο, που εδημοσιεύθη η προκήρυξις, πότε και δια πόσον διάστημα, πόσοι προσέτρεξαν κλπ, διερωτώμαι ποίαν απόδοσιν θα έχει η διδασκάλισσα την επομένην εκάστης εκ Κοζάνης αφίξεως εις Μετσόβιον, διό προτείνω την Παρασκευήν ως ημέραν των εργασιών της επιστήμονος, εις την παρά τα λείψανα της αρχαίας Ελιμιώτιδος εποικισθείσαν τον 14ον αιώνα περιοχήν των Καλυβίων, εκ Χριστιανών του Βυθικουκίου και της Κόζδιανης της Αλβανίας, ευφημισμένην εν επιστήμαις πόλιν Κοζάνην.

Αντιπαρέρχομαι και την δημιουργικήν ασάφειαν και τας αφορήτους παρελκυστικάς κοινοτοπίας και αμπελοφιλοσοφήσεις της κας Μπαζιάνα, ουδεμίαν σχέσιν εχούσας με την «ταμπακέρα»: «Δεν θα μπορούσα να σταματήσω να εργάζομαι…νιώθω τιμή, γιατί ένα ΑΕΙ με επιλέγει να διδάξω και ευθύνη γιατί η διδασκαλία είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά…έθεσα το έργο μου στην κρίση του πανεπιστημίου και εκείνο έκανε την επιλογή του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ας κριθώ γι’ αυτό που είμαι και γι’ αυτό που πράττω, όχι για τον σύζυγό μου. Μια τέτοια αντίληψη είναι υποτιμητική για κάθε γυναίκα….Τα αξιώματα εκπίπτουν αναπόφευκτα κάποια στιγμή…Μέχρι τότε ας ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί κι ας έχουμε καθαρό πρόσωπο όταν η εξουσία θα φύγει από τη ζωή μας», σχολιάζων μόνον ότι εις ουδέν των επίδικων ερωτημάτων απαντούν, πολλώ μάλλον διότι ουδείς της εζήτησεν να μην εργάζεται, ουδείς αμφισβήτησεν την έκπτωσιν των αξιωμάτων, ουδείς την έκρινεν ως σύζυγον κλπ, τουτέστιν θα ήτο χρησιμότερον αν εξέθετε εν λεπτομερεία, εις τους ταπεινούς οφθαλμούς των πολιτών, το μέχρι τούδε έργον της, τα προσόντα της κλπ και εάν απαντούσε πειστικότερον εις το διαφιλονικούμενον του κοινωνικώς χρησίμου ή μη της ταυτοχρόνου εργασίας της εις δυο επιστημονικά ιδρύματα, απέχοντα 470 χιλιόμετρα μεταξύ των, διότι θεωρώ αυτονόητον ότι δεν θα μετακινείται δια του ταπεινού ελικοπτέρου, το οποίον ο σύζυγός της φέρεται αδιαψεύστως ότι χρησιμοποιούσε δια την μετακίνησιν εκ της εφοπλιστικής βίλας του Σουνίου, όπου με δημιουργικήν ασάφειαν αδαψεύστως ωσαύτως εφέρετο ως ενοικιαστής (αγνώστω τιμήματι), εις Αθήνας και τούμπαλιν. Θεωρώ αυτόχρημα, πως η δια του ταχυπλόου του γενναιόδωρου επιχειρηματίου της αλυσίδος καταστημάτων εμφυτεύσεως τριχών, μετάβασις είναι σχεδόν αδύνατος εκτός εάν ορμωμένη εκ Κυψέλης, πλεύσει δια Σαρωνικού εις το πέλαγος, είτα δε αναπλεύσει τα ανάντη του Αλιάκμονος και παραληφθεί εις την αριστεράν του όχθην δια στρατιωτικού οχήματος του εκεί διαχειμάζοντος 1ου Σώματος Στρατού, καταλλήλως και εν επιφυλακή αναμένοντος.

Περιίπταται βεβαίως ως ενοχλητικότατος ανωφελής κώνωψ, πάντων προσποιουμένων ότι αγνοούν τον βόμβον του, ένεκα οι συμψηφισμοί, αι συνενοχαί, αι αλληλοσυγκαλύψεις και τα τοιαύτα, και το εξής ερώτημα. Ακόμη και εάν όλα τα υπόλοιπα αναπάντητα ερωτήματα απαντηθούν ικανοποιητικώς, ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι η μονοήμερος απουσία εβδομαδιαίως δεν ώφειλεν να επιφέρει ανάλογον μείωσιν μισθού, ακόμη και εάν είναι ηθικόν (νόμιμον δεν γνωρίζω), η πρωθυπουργική σύζυγος να πληρώνεται ως διπλοθεσίτης ιερεύς-εκπαιδευτικός της Ανατολικής Εκκλησίας και με συμπληρωματικόν μισθόν, διερωτώμαι εάν καταλαμβάνουσα θέσιν ήτις κατά την αριστεράν συλλογιστικήν θα έπρεπε να είχε καταληφθεί υπό ανέργου επιστήμονος, έστω και υπολειπομένου των αγνώστων τεραστίων προσόντων της εν λόγω κυρίας, ούτος θα ήτο χρησιμότερος ως διαμένων παρά τω ιδρύματι, ευρισκόμενος ευκαιρότερος και επί μακρότερον χρόνον εις την διάθεσιν των φοιτητών του. Αναγιγνώσκω εισέτι, των ανησυχιών μου διογκουμένων: «…μαζί με άνδρα της προσωπικής της φρουράς…Μετά το τέλος του μαθήματός της, η κ. Μπαζιάνα έφυγε ινκόγκνιτο, από το υπόγειο πάρκινγκ που συνδέεται με το supermarket κάτω από τη σχολή και πήγε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει την πτήση για Αθήνα». Πόσον θα αντέξει η θεραπαινίς των Επιστημών, οίμοι, τοσαύτην ταλαιπωρίαν!

Εν πάση σεμνότητι δράττομαι της ευκαιρίας να ερωτήσω εάν η τελική καταδίκη της κας Μπαζιάνα εις το Εφετείον (2008) δια συκοφαντικήν δυσφήμησιν του καθηγητού της, ήτις όλως περιέργως ουδόλως μνημονεύται εις τα αριστερά φόρα, εμμένοντα εις την πρωτόδικον αθώωσιν της (με συνήγορον Ζωήν Κωνσταντοπούλου), θεωρείται προσόν ή κώλυμα δια έναν κοινον θνητόν, επιθυμούντα να καταλάβει θέσιν εις το ίδρυμα της ιδιαιτέρας πατρίδος της εξ ακροδεξιών ακροαριστεράς τ.βουλευτρίας του ΣΥΡΙΖΑ κας Μακρή (το γε νυν έχον, ΛΑΕ). Προσωπικώς, δεν θεωρώ τας εν Ελλάδι δικαστικάς αποφάσεις θέσφατα, ως ο Αλέξιος Τσίπρας. Πιθανολογώ καλοπίστως και ενδεχομένην δικαστικήν πλάνην. Όμως αύτης ταύτης της καταδικασθείσης ο σύζυγος, ουχί μόνον έχει έκπαλαι πολλάκις δηλώσει την εμπιστοσύνην του εις την «ελληνική Δικαιοσύνη», ήντινα εμπιστεύεται εις ίδιον βαθμόν με τους κ.κ. Αλέξιον (Κούγια) και Αλέξανδρον (Λυκουρέζον), αλλά έχει αναδείξει και έναν αντιπροσωπευτικόν εκπρόσωπόν της (χρηματίσαντα και διοικητήν της δεξιάς ΕΥΠ και φερόμενον ως ρέκορντμαν των αρχειοθετήσεων-Xρήστος Ζέρβας, Ελευθεροτυπία, 14 Ιουλίου 2009 ) εις αρμοδίας υπουργικάς θέσεις. Προσέτι δε, κυβερνών επί επτάμηνον, ουδέν έπραξεν δια να αλλάξει έστω μόριον τι η κεραίαν τινα εις τα του ευσεβέστατου Οίκου της, υπό πολλών θεωρουμένου ως έχοντος μικράς τινάς αδυναμίας και επειγόντως χρήζοντος επιδιορθώσεων. Συμπτωματικώς, ο ως άνω υπουργός, υπήρξεν έμπιστος συνεργάτης πρωθυπουργού τινός, αμοιβαίως φιλικώς διακειμένου προς τον νυν, ούτινος η σύζυγος διαπρέπει επωφελώς, ως θεραπαινίς του Ασκληπιού, εκ νηπιαγωγείου αύτη ορμωμένη.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s